จัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ยิ่งใหญ่ 5 ก.ย.นี้ ที่ ม.แม่โจ้

นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 กล่าวว่า การจัดงาน ” มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจ ทุกภาคส่วนในพื้นที่” ในวันที่ 5 ก.ย. 2561 ที่ ม.แม่โจ้เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 500 ราย จาก 13 จังหวัดในภาคเหนือ กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการ จัดนิทรรศการเกษตรอิน ทรีย์ และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ การลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ระดับกลุ่มจังหวัดเป้าหมายการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก ให้ทุกภาคส่วนประสานการดำเนินงานร่วมกันอย่างจริงจัง ในงานจะมีการเสวนาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ระหว่างนักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
ด้านนางจำเนียร แสนราชา เกษตร จ.ลำพูน กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์เป็นอีกแนวทาง ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งที่ผ่านๆมานั้น หน่วยงานราชการได้ร่วมบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ ผ่านเครือข่ายต่างๆทั้ง การทำลำไยอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ในชุมชน รวมทั้งการเปิดจุดกระจายสินค้าเหล่านี้ ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก

ทั้งนี้ ก.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ จะมีการสร้างความรู้ ตลอดห่วงโซ่สินค้า การเพิ่มมูลค่าสินค้า คุณภาพสินค้า การซื้อขาย การรับรองมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ ขณะนี้ความต้องการสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพและคุณภาพ ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในไทย มีมูลค่า 2,700 ล้านบาท เป็นตลาดในประเทศ 30% มูลค่า 800 ล้านบาท

แนวโน้มการเติบโตของตลาดเกษตรอินทรีย์ ในปี 2561-62 คาดว่าะขยายตัว 20-50% มีการร่วมกับ ก.พาณิชย์ จัดคัดเลือกจังหวัดที่เหมาะสม เพื่อเข้าร่วมโครงการจังหวัดเกษตรอินทรีย์ โดยจังหวัดนั้นจะต้องเป็นจังหวัดที่มีเกษตร กร ที่สามารถรวมตัวเป็นกลุ่ม/สหกรณ์ และต้องมีพื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่เพาะปลูก

ร่วมแสดงความคิดเห็น