ตะลึง!! เดือนกันยา 61 เด็กจบ ป.ตรี ว่างงานมากสุด เตะฝุ่นกว่า 1.45 แสนคน

สนง.สถิติแห่งชาติ เผยภาวการณ์ว่างงานของประชาชน ในเดือน ก.ย.2561 พบว่า มีคนว่างงานอยู่ที่จำนวน 3.73 แสนคน
การมีงานทำ 37.95 ล้านคน
สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37.95 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 12.90 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 25.05 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ย.2560 พบว่า ผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 7.0 แสนคน (จาก 37.25 ล้านคน เป็น 37.95 ล้านคน) โดยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม มีจำนวนผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 4.6 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในการปลูกอ้อย การปลูกมันสำปะหลัง และการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ นอกภาคเกษตรกรรมจำนวนผู้ทำงาน ในภาพรวม เพิ่มขึ้น 2.4 แสนคน โดยมีการเพิ่มขึ้นในสาขาการผลิต 4.2 แสนคน สาขาที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 2.1 แสนคน สาขาการก่อสร้าง 1.2 แสนคน สาขาการบริหารราชการการป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 4.0 หมื่นคน และสาขาการศึกษา 3.0 หมื่นคน
ส่วนสาขาที่ลดลงคือ สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถ จ.ย.ย. 2.6 แสนคน สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 7.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ และสาขากิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลดลงเท่ากันคือ 5.0 หมื่นคน และสาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัยลดลง 3.0 หมื่นคน
การว่างงาน 3.73 แสนคน
จำนวนการว่างงานในเดือน ก.ย.2561 มีทั้งสิ้น 3.73 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 7.0 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือน ส.ค.2561 จำนวน ผู้ว่างงานลดลง 3.0 หมื่นคน
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน กับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.2 เป็น ร้อยละ 1.0 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อัตราการว่างงาน ไม่มีการเปลี่ยน แปลงคือ ร้อยละ 1.0
เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามกลุ่มอายุเดือน ก.ย.2560 และ 2561 การว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 5.1 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 กลุ่มวัยเยาวชน มีอัตราการว่างงานลดลงจาก ร้อยละ 5.9 เป็น ร้อยละ 5.1
เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เดือน ก.ย.2560 และ 2561 ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงาน เดือน ก.ย.2561 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 1.45 แสนคน (อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.8) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.7 หมื่นคน (ร้อยละ 1.5) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8.1 หมื่นคน (ร้อยละ 1.2) ระดับประถมศึกษา 3.8 หมื่นคน (ร้อยละ 0.5) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.2 หมื่นคน (ร้อยละ 0.1) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 พบว่า ผู้ว่างงานระดับประถมศึกษาลดลง 4.0 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษาลดลง 2.9 หมื่นคน ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 3.0 พันคน ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้นเท่า-กันคือ 1.0 พันคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!