ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ เข้มการละเมิดทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น

น.ส.นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ว่าประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ มานานหลาย 10 ปี แล้ว และกำลังมีการแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลปัจจุบันได้พยายามผลักดันกฏหมายเรื่องลิขสิทธิ์มาโดยตลอด
ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (16 ต.ค. 61) ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยเหตุผลของการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาเป็น ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ถือเป็นการยกระดับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดความรวดเร็ว ตอบสนองต่อช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไปจากเดิม และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ยังเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ที่มีภาคีสมาชิกถึง 96 ประเทศทั่วโลกด้วย
ทั้งนี้ การเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ เนื่องจากมีการละเมิดทางออนไลน์มากขึ้น และเพื่อให้การบังคับใช้ของกฏหมายได้ผลที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับใหม่นี้ จะเข้าสู่การตรวจพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น