กีฬาดอกสักเกมส์

โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อ ดอกสักเกมส์ เป็นครั้งที่ 40 นับแต่ก่อตั้งสถานศึกษามาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ดอกสักเกมส์ ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ต.บ้านกาศ โดยทางโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ได้ดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ดอกสักเกมส์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก และมีทักษะด้านกีฬา รู้กติกา มาร ยาทในการแข่งขัน และรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น