อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ อุณหภูมิ 15 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาลป่าไม้ ครั้งที่ 1

อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ อุณหภูมิ 15 องศา กับความ เร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาลป่าไม้ ครั้งที่ 1 และทิศทางการทำงานของภาครัฐ ที่จะตอบโจทย์ การบริหารจัดการป่าไม้ให้มีธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมน่านกรีนเลค จ.น่าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ อุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาลป่าไม้ ครั้งที่ 1 โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ จ.น่าน สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนในชุมชน คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) และมูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดขึ้น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ปาฐกถาพิเศษ นโยบายและทิศทางการทำงานของภาครัฐ การบริหารจัดการป่าไม้ให้มีธรรมาภิบาล โดยเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวที เป็นนโยบายการบริหารจัดการป่าไม้ของไทย มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และกลไกสากลในหลายด้าน แม้จะไม่ได้มีข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีการประกาศเป้าหมายทางนโยบาย และได้มีการดำเนินการ เพื่อลดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาให้ได้ไม่น้อยกว่า 40% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับปฏิญญา New York Declaration ด้านป่าไม้ ที่นานาประเทศได้ร่วมกันประกาศ ให้การสูญเสียพื้นที่ป่าลดลงเหลือศูนย์ ภายในปี 2030 หรือปี 2573

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนภาคสมัครใจ เฟล็กที กับทางสหภาพยุโรป ข้อตกลงนี้ จะทำให้ประเทศไทย มีระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ซื้อไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปว่า สินค้าไม้ที่มีการค้าขายไปจากประเทศไทย เป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการปลอมปนไม้เถื่อน ซึ่งทางกรมป่าไม้เชื่อมั่นว่า ระบบนี้จะช่วยทำให้เกิดการจัดการป่าไม้ที่มีธรรมาภิบาลได้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎ หมายให้มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการค้าขายไม้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งออกมากยิ่งขึ้น

การเปิดเวทีในครั้งนี้ ทำให้ทั้งภาครัฐ ประชาสังคมและชุมชน ได้มาร่วมปรึกษาหารือที่จะสามารถเป็นแนวทางที่ดีของการสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้ ให้เกิดขึ้นได้ทางหนึ่ง ซึ่ง จ.น่าน ยังมีพื้นที่ป่าที่คงสภาพอยู่ มากกว่า 60% ของพื้นที่ จึงจำต้องเปิดเวทีในการถกประเด็นเกี่ยวกับอุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้ เพื่อการเป็นแหล่งของการสะสมคาร์บอน และการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ สะท้อนแนวทางการส่งเสริมให้การบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศไทยให้มีธรรมาภิบาล เพื่อที่จะทำให้ประเทศ ไทย ได้มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของประเทศ รวมถึงการแสดงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกด้วย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการได้คล่องตัว และเอื้อประโยชน์ต่อการทำไม้เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ ในมาตรา 7 เรื่องการยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชน การดำเนินการเรื่องการจัดสรรที่ดิน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องสิทธิที่ดิน และการใช้ประโยชน์แก่พี่น้องผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการส่งเสริมป่าชุม ชน โดยกำลังเร่งดำเนินการให้มีการจัดทำ พ.ร.บ.ป่าชุมชนให้ได้ออกมาในอีกไม่ช้า ซึ่งภาครัฐมีความพยายามที่ไม่ใช่เพียงดูแลพื้นที่ป่าไม้ แต่พยายามทำให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น