‘งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2561 – 19 ม.ค. 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

‘พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมราชสกุลดิศกุล ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลดิศกุล เข้ากราบถวายบังคมสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปทรงม้า และเข้าเยี่ยมชม ‘งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2’ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวในวันนี้ว่า :

“อีกเพียง 2 วันเท่านั้นที่งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2
จะสิ้นสุดลงพร้อมกับความทรงจำอันงดงามของประชาชนชาวไทย กระผมมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ความภาคภูมิใจในพลานุภาพแห่งคุณงามความดีของบรรพชน ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรู้-รัก-สามัคคี ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มีความเพียร มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าอันเป็นที่รักหวงแหนของชนชาติไทย ความมีน้ำใจไมตรีจิต ความเมตตากรุณา และพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี เป็นสิ่งที่ได้ประจักษ์ จารึกจดจำเป็นคำสอนชีวิต และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ซึ่งกระผมได้ศึกษาเรียนรู้เป็นอันมากจากงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม หาที่สุดมิได้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!