พ่อเมืองลำปาง นำทีมส่วนราชการลงพื้นที่ เยี่ยมช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สานงานต่อเนื่อง “สร้างสรรค์ ปันสุข” ลงเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนเมือง มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครัวเรือนผู้ประสบภาวะยากลำบาก

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู พร้อมกับคณะสื่อมวลชน ร่วมเดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำการออกเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมนำสิ่งของเครื่องกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภาวะยากลำบากป่วยพิการเรื้อรังตั้งแต่กำเนิด และเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส โดยการเยี่ยมเยือนครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้และครอบครัว รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดูแลสภาพความเป็นอยู่ และร่วมรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงความต้องการที่ทางครอบครัวผู้ยากไร้อยากได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติม

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการเยี่ยมเยือนดูสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจแก่ครอบครัว นางเกศินี ทิเลางาม ราษฎรชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 565 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวนางเกศินีฯ เป็นครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องประสบภาวะยากลำบากเลี้ยงดูบุตรชายวัย 24 ปี ชื่อ นายพรเทพ พานแก้ว ที่ป่วยพิการมาแต่กำเนิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ซึ่งจากการสอบถามนางเกศินีฯ ผู้เป็นมารดา ทราบว่า นายพรเทพฯ เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตน โดยพรเทพฯ เป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเมื่อตอนอายุครรภ์ได้เพียง 5 เดือน แต่ที่โชคร้ายคือลูกชายต้องพิการตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถขยับตัวหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ ปัจจุบันตนต้องเฝ้าคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งป้อนข้าวอาหาร อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ซึ่งนับวันการดูแลจะยิ่งทำได้ยากลำบากมากขึ้น เพราะภายในบ้านมีเพียงตนกับลูกที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ประกอบกับขณะนี้ พรเทพฯ เองก็มีร่างกายที่ใหญ่โตน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การดูแลและเคลื่อนย้ายทำได้ยากและลำบาก นอกจากนี้ยังได้พบว่าที่บ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวไม่มีน้ำใช้ โดยนางเกศินีฯ ต้องคอยอาศัยใช้น้ำจากบ้านใกล้เรือนเคียง ต่อเมื่อเพื่อนบ้านได้มีการเปิดปั๊มน้ำ นางเกศินีฯ จะต้องทำการตักตวงน้ำใส่ภาชนะเพื่อเก็บไว้ใช้ในทุกๆ วัน

สำหรับในเรื่องของรายได้เพื่อไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว นางเกศินีฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ตนมีรายได้จากการรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ และได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐ โดยตนได้รับเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท และลูกชายได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 800 บาท แต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างลำบากขาดแคลนทั้งเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วย และเนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูหนาวอากาศเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้นำผ้าห่มพร้อมเครื่องกันหนาวมอบให้แก่นางเกศินีฯ กับลูกชาย พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งให้กำลังใจและร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ทั้งนี้สำหรับในส่วนของความช่วยเหลืออื่นๆ ทางครอบครัวผู้พิการฯ มีความต้องการในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีทางลาด ปรับปรุงห้องนอน ห้องน้ำภายในบ้าน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยสามารถทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับที่จะดูแลช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น