อบต.นบปริง จ.พังงา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของ ทน.ลำปาง

นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการ นายก ทน.ลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกฯ เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. นบปริง อ.เมือง จ.พังงา นำโดย นายอิศรา มณีโสะ ปลัด อบต.นบปริง และบุคลากรในสังกัด กว่า 40 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ ทน. ลำปาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตามบริบทของชุมชนต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ทน.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น