หนีเมือง เที่ยวป่า อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

“อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้” มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอบ้านธิ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำปิง มีพันธุ์ไม้มีค่าและสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดและประกอบ ด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งเช่น น้ำตก อ่างเก็บน้ำ เขื่อน หน้าผา และยอดเขาที่สูงเด่น เป็นต้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 320,750 ไร่ หรือ 513.20 ตารางกิโลเมตร

วันนี้ ”เชียงใหม่นิวส์” ขอนำเสนอ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการท่องเที่ยวและเป็นการบันทึกความทรงจำในการเดินทางของท่าน

สถานที่ตั้ง
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ตั้งอยู่ที่ 36 หมู่ 3 บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตะไคร้ ได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก ราษฎรมีความเป็นอยู่แร้นแค้น พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงถาวร พอกินพอใช้ตามอัตภาพ และให้ยึดถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพการครองเรือน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่ใกล้เคียง ต่อมาทรงมีรับสั่งและมีหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ให้กรมป่าไม้ โดยกองอุทยานแห่งชาติดำเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาค้นคว้าตามธรรมชาติ

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่า โดยให้ดำเนินการสนองพระราชดำริในการปรับปรุงพื้นที่เป็นที่อยู่ธุดงค์สถานของพระภิกษุสามเณร และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป ให้ชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาชนบทยากจนตามพระราชดำริ” การดำเนินการตามแผนงานโครงการเบื้องต้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการ กปร. จึงนับได้ว่าเป็นวนอุทยานที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ต่อมาในปี 2530 วนอุทยานแม่ตะไคร้ ได้ส่งข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น เพื่อยกฐานะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งให้ นายโกศล สงศิริ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 3 ไปทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และในปี 2531 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ได้รายงานเพิ่มเติมว่า พื้นที่ของวนอุทยานที่ดำเนินการอยู่แล้ว และพื้นที่ป่าผนวกเข้าเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ป่าแม่ออน อำเภอสันกำแพง และป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร เป็นพื้นที่ป่าประกอบด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์ และมีอิทธิพลต่อพื้นที่ลุ่มน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมของราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญนานาชนิด สัตว์ป่าชนิดต่างๆ

ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เหมาะสมที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ขณะนี้สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำลังดำเนินการประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 131 ของประเทศ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยาน
จุดชมวิว

จุดชมวิวสามารถชมเมืองเชียงใหม่ และแนวสันเขาในยามค่ำคืนอันเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาอีกรูปแบบหนึ่ง จุดนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ตัวอำเภอแม่ออน ตัวเมืองจังหวัดลำพูน อำเภอดอยสะเก็ด และตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมกับทิวทัศน์ในยามค่ำคืนได้ขนานนามจุดชมวิวนี้ว่า “จุดชมดาวบนดิน”

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้
ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมาก มีความร่มรื่นและทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลา ตั้งแคมป์ในช่วงวันหยุดราชการ การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 1317 ไปทางอำเภอแม่ออน ถึงกิโลเมตรที่ 21 จะมีทางแยกเลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 1006 ผ่านโรงพยาบาลแม่ออน ไปยังบ้านเปาสามขา เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 1229 เดินทางต่อไปอีก 10 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นทางขึ้นเขาเลี้ยวซ้ายไปบ้านห้วยแก้ว ประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงอ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ รวมระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร

น้ำตกแม่ตะไคร้
เป็น น้ำตกชั้นเดียวมีความสวยงามแปลกตา การเดินทางเข้าไปชมน้ำตกจะพบกับพันธุ์ไม้ป่ามากมาย เช่น เห็ดป่าสีสันสวยงาม มะม่วงป่า มะไฟป่า รวมถึงดอกไม้ป่าที่สวยงามและมีกลิ่นหอมชวนหลงใหล อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 6 กิโลเมตร

น้ำตกตาดเหมย
ตั้งอยู่บริเวณท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด E 531500 N 2080000 อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ไปตามถนนสายแม่ตะไคร้ – ห้วยแก้ว ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงจุดตรวจอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ที่ 3 (แม่รวม) บ้านแม่รวม เดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพเป็นป่าดงดิบชื้นพบไม้ตระกูลไม้ยางเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ไผ่ขึ้นอยู่หนาแน่น และพบกับความงามของน้ำตกที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และมักจะมีนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายเข้าไปเพื่อ ทำการไต่น้ำตกที่มีความสูงและสวยงามของน้ำตกตาดเหมยด้วย

หากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องทางธรรมชาติกับบรรยากาศบนยอดดอยที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ณ ที่แห่งนี้กันนะครับ

การเดินทาง
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บ้านแม่หวาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 118 (เชียงใหม่ – เชียงราย) จากสี่แยกศาลเด็ก ผ่านอำเภอสันทราย, อำเภอดอยสะเก็ด ถึง กม. ที่ 33 + 200 เมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บ้านแม่หวาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
บุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
บุคคลชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0 5200 0832
อีเมล : [email protected]

เรียบเรียงโดย : เชียงใหม่นิวส์
ภาพจาก : Emagtravel
ข้อมูลจาก : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9101

ร่วมแสดงความคิดเห็น