“ลานคนบ่าเก่า” เวทีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้สูงอายุ ให้ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่

ลานคนบ่าเก่า”เวทีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้สูงอายุ ให้ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงได้ทำกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายร่วมกัน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ เป็นประธานเปิดงาน “ลานคนบ่าเก่า”ณ ลานด้านหน้ามิวเซียมลำปาง โดยคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาลลำปาง รพ.ศูนย์มะเร็งลำปาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง ชมรมคนรักสมุนไพร บริษัทโตโยต้าลำปาง บริษัทโค้วยูฮะ จำกัด และน้ำดื่มดรากอน จัดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ให้ผู้สูงอายุกลับมาเป็นศูนย์รวมของสถาบันครอบครัว ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไปสู่คนรุ่นใหม่ เผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและที่สำคัญเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บให้กับสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาจากชุมชนต่างๆ จำนวน 7 บูธ จากหน่วยงานร่วมจัด กิจกรรมการออกกำลังกายต้านภัยกระดูกพรุน การประกวดร้องเพลงและมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นบ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

สำหรับผลการประกวดร้องเพลง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ตัวแทนชุมชนศรีชุม นายสมภพ ฎษาธร รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ตัวแทนชุมชนพระธาตุนาก่วม นายเติมใจ พรหมชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ตัวแทนชุมชนแจ่งหัวริน นายประสาท ราชประสิทธิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ตัวแทนชุมชนนาก่วมใต้ นางบุญเรือง คำแหวน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ตัวแทนจากชุมชนการเคหะ นายกำแหง การวรรณี

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการ “ลานคนบ่าเก่า”ถือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสังคมให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันลำปางนับว่าเป็นสังคมแห่งผู้สูงอายุเราจึงต้องดูแลกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความใส่ใจทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นพิเศษ เพราะเราคาดหวังให้ลำปางเป็นนครแห่งสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น