สื่อมวลชนเชียงราย รวมตัวร้องศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบการทำงานของ สมาคมนักข่าวเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2562 นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายพร้อมด้วยนายราวิน เสริมวิทยากุล อดีตนายกสมาคมมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นายหัสดินทร์ธร สองสมุทร ประธานชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นส.ธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัชร ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย นายสมพงษ์ ศุภชนะชลสิทธิ์ ประธานชมรมวิทยุเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือและสื่อทุกแขนงอาทิตัวแทนชมรมหนังสือพิมพ์ ชมรมวิทยุและสื่อออนไลน์ จำนวนกว่า 20 คนได้เดินทางเข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

และนายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมเพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึกที่ระบุข้อความให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายตรวจสอบสถานภาพสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงราย ว่าที่ผ่านมาดำเนินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78-109 และกฎหมาย อื่นๆ การจดทะเบียนสมาคมมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย หรือไม่และคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมดังกล่าวเป็นสื่อมวลชน(นักข่าว)จริงหรือไม่ ประการสำคัญที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวเชียงรายสร้างความสับสนและเข้าใจผิดในการดำเนินกิจกรรมทางสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมาสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายได้ถูกสอบถามจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมหารายได้ของสมาคมดังกล่าวว่าสมาคมสื่อมวลชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหรือไม่

นายโชติศิริ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย กล่าวว่า ในข้อเท็จจริงหลายครั้งที่สมาคมดังกล่าวจัดงานไม่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมสื่อเพราะไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับสมาคมที่ นายทะเบียนท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่ระบุไว้ว่า”การกระทํานั้นจะต้องไม่ใช่เป็นการหากําไร หรือหารายได้แบ่งปันกัน” ที่ผ่านมาสมาคมสื่อมวลชนมีการประชุมทุกเดือน มีการตรวจสอบงบดุลบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนและเสียภาษีแก่สรรพากรทุกปีซึ่งสาธารณชนสามารถสอบถามและตรวจสอบการทำงานของสมาคมของเราผ่านอำเภอเมืองเชียงรายหรือที่สำนักงานสมาคมสื่อมวลและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 1(ศรีเกิด)ได้ทุกวันในเวลาราชการ

นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนตนเองจะเร่งดำเนินการทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ร้องเรียนมาโดยจะสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสรุปผลและนำส่งไปยังนายทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นนายทะเบียนโดยตำแหน่ง หากเข้าข่ายตามที่ร้องเรียนจากสื่อมวลชนเชียงรายจะขอให้นายทะเบียนดำเนินการตามกฎหมายเพื่อยุบสมาคมที่ถูกกล่าวหาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!