ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดลานกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก้าลายไต ( ศิลปะการป้องกันตัวชาวไทใหญ่ )

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดลานกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การก้าลายไตขึ้น โดยช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายจิระ พานิชยนนท์ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดการจัดลานกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารสักทอง ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา มี อ.ประเสริฐ ประดิษฐ์ ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา และพ่อครูส่างคำ จางยอด เป็นผู้ดำเนินการในการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาการก้าลายไต

อ.ประเสริฐ ประดิษฐ์ ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก้าลายไตของศูนย์ไทใหญ่ศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ 1.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวของชาวไต หรือไทใหญ่ 2.เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก้าลายไต และ 3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทใหญ่ อย่างแพร่หลาย

โดยได้เชิญสล่า ( อาจารย์ ) ที่เชี่ยวชาญด้านการด้านการก้าลายไต แสดงทักษะความสามารถ และสืบค้นองค์ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนัก สร้างความภาคภูมิใจ ใส่ใจในการที่จะเรียนรู้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาวไต ที่มีคุณค่าสืบไป โดยมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยเครือข่ายจาก จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน จ.แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ไทใหญ่ศึกษา นักศึกษาวิทยา ลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และคณะครูจากโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น