เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ความรู้ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 และร่วมลง MOU

เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ความรู้ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 และร่วมลง MOU ว่าด้วยเรื่องการบูรณาการส่งสเริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยกับหอการค้าจังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ห้องบอลรูมโรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประธาน เปิดการอบรมให้ความรู้การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 แก่เครือข่ายเกษตรกรและสื่อมวลชน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและขอบคุณที่สำนักงาน คปภ. เลือกจังหวัดน่าน เป็น 1 ใน 10 จังหวัด จัดการอบรมความรู้ด้านประกันภัยในนี้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรในจังหวัดน่าน เพื่อนำระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เป็นการรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรจังหวัดน่าน ถือเป็นการปลุกให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตื่นตัวที่จะนำระบบประกันภัยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การจัดเวทีให้ความรู้ด้านประกันภัย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ Trainers เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หลักการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 การขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ 01 การรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 และการเสวนาแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 ในการนี้

สำนักงาน คปภ.โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่า ด้วยเรื่องการบูรณาการส่งสเริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยกับ หอการค้าจังหวัดน่าน ซึ่งมี นายศรีรุ้ง รัตนศิลา ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมลงนาม ในกรอบความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในจังหวัดน่าน ได้รับความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันภัยไปสู่เกษตรกรและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน อย่างครบวงจร

ร่วมแสดงความคิดเห็น