ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการประเมินผล

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการประเมินผล เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Service Learning ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Service Learning โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยาการ บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Service Learning ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และการจัดการเรียนรู้แบบ Service Learning เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสู่การ พัฒนาสังคม มีอาจารย์เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น