แพร่ผู้ตรวจฯ มหาดไทยเขต 16 ตามโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ตามที่รัฐบาลได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา จัดการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอื่นๆ

และทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน พร้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ต่างๆ ขับเคลื่อนโครงการ โดยจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในลุ่มน้ำแม่แคม ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำยมที่ให้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนเขื่อน ตำบลบ้านถิ่น ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลทุ่งกวาว และตำบลในเวียง ของอำเภอเมืองแพร่

โดยในวันนี้ที่วังปลา บ้านโป่งศรี หมู่ 4 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 16 ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในลุ่มน้ำแม่แคม เพื่อรับทราบการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ที่ต้องร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ตามพระราชประสงค์และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีนายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ร่วมกันชี้แจงข้อมูล ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในรูปแบบจิตอาสา ที่ร่วมกันในการทำงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนริมน้ำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น