โครงการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562 ที่โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก พ.อ.(พิเศษ) ศราวุธ เกิดหลำ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชนให้เข้าใจพื้นฐานในการปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และอุปกรณ์ธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วย ตนเองสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าและบริเวณใกล้เคียงและเพื่อให้เยาวชนรู้จักการประสานงานร่วมแรงร่วมใจในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 150 คนในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ในการจัดวิทยากรมาให้ความรู้กับเยาวชนดังกล่าว เสร็จการฝึกอบรมมีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับการอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น