วัดโลกโมฬี ความงดงาม รุ่งเรือง ของพุทธศานาในล้านนา

1110

วัดโลกโมฬีเป็นพระอารามหลวงนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วัดนี้ปรากฏซื่อครั้งแรกในรัชสมัยพระเจ้ากือนา เมื่อคราวที่พระองค์โปรดฯ ให้ไปอาราธนาพระอุทุมพรบุปผา มหาสวามีจากเมืองพันให้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ แต่พระอุทุมพร บุปผามหาสวามีส่งคณะสงฆ์ 10 รูปมาแทน พระเจ้ากือนาจึงโปรดฯ ให้คณะสงฆ์ดังกล่าวไปจำพรรษา ณ วัดโลกโมฬีต่อมาในรัชสมัยพระเมืองแก้ว ปี พ.ศ. 2070 โปรดฯให้สร้างวิหารและพระเจดีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2088 พระเมืองเกษเกล้าถูกปลงพระชนม์ พระ มหาเทวีจิรประภาทรงนำพระอัฐิมาประดิษฐาน ณ เจดีย์วัดโลก และในปีเดียวกันนี้พระไชยราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกกองทัพขึ้นมาตีเมืองเชียงใหม่ พระมหาเทวีจิระประภาได้ยินยอมเป็นไมตรีด้วย พระไชย ราชาทรงเสด็จเข้าเมืองเชียงใหม่และได้เสด็จมาบูชา พระอัฐิของพระเมืองเกษเกล้าด้วย


ต่อมาในปี พ.ศ.2121 พระนางวิสุทธิราชเทวีผู้ครองนครเชียงใหม่ทิวงคต ได้ทำการถวายพระเพลิง ณ ทุ่งวัดโลก และ บรรจุอัฐิไว้ในเจดีย์วัดโลกด้วย วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น