จัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้ 23 ก.ค. 2562 นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนราชการต่างๆร่วมให้บริการประชาชน ในหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในครั้งนี้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการบริการของส่วนราชการต่างๆ และได้รับสิ่งของอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน และยังมีความประทับใจที่ หน่วยราชการต่างๆ ให้ความเมตตาต่อพี่น้องบ้านแม่ลิดหลวง โดยทุกหน่วยงานได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการเดินทางมา ซึ่งในวันนี้ฝนได้ตกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เช้ามืด ยากลำบากต่อการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง หมู่บ้านแม่ลิดหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อที่จะมาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอนกล่าวว่า การไม่มีไฟฟ้าใช้ทางราชการได้ให้ความสำคัญและพยายามแก้ไข ส่วนปัญหาที่ดิน มีโครงการ คทช.เข้ามาแก้ไข ส่วนปัญหาและความเดือดร้อนอื่นๆขอให้ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอและจังหวัด
สำหรับหมู่บ้านแม่ลิดหลวง อยู่ห่างจาก อำเภอแม่สะเรียง ประมาณ 50 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที มีประชากรทั้งสิ้น 706 คน จำนวน 260 ครัวเรือน ประชากรเป็นชนเผ่ากระเหรี่ยง ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ด้านการศึกษามีสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โรงเรียน ชื่อ โรงเรียนบ้านแม่ลิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น