จ.แพร่ ประกอบพิธีมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้สื่อข่าวราย งานมาจาก จ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้คุณพริมา อารีย์ธรรมศิริกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด และ นายซาซ่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วิฮีเคิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง พระภิกษุ สามเณรที่มาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม
โดยเวลา 09.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดพุทธมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบรถยนต์ พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานรถยนต์โดยสารปรับอากาศให้แก่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดพุทธมงคล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดพุทธมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดมหาเถรสมาคม ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 เป็นต้นมา ดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อผลิตพุทธศาสนทายาทที่ดี สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน 88 รูป โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช 2552 จนถึงปัจจุบัน และพระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น