แจ้งเตือนคนไทย ที่ประสงค์เดินทางไปทำงานในคาซัคสถาน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางการคาซัคสถานได้เพิ่มความเข้มงวดในกรณีการเดินทางเข้าเมืองมาทำงานผิดประเภทในสาธารณรัฐคาซัคสถาน กรมการกงสุลจึงขอแนะนำข้อมูลควรรู้แก่คนไทยที่ประสงค์จะมาทำงานเป็นพนักงานนวดในคาซัคสถานดังนี้1.การเดินทางเข้ามาทำงานเป็นพนักงานนวดในคาซัคสถานจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทั้งกระทรวงแรงงานไทยและคาซัคสถานอย่างเคร่งครัด ควรต้องมีสัญญาจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา และสัญญาจ้างดังกล่าวควรกำหนดเวลาการทำงานให้ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางควรทราบข้อมูลสภาพการอยู่อาศัย ที่นายจ้างจัดหาให้ ให้ชัดเจนก่อนเดินทางมาทำงานที่คาซัดสถาน
2.ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในคาซัคสถาน ควรต้องตรวจสอบประเภทของการตรวจลงตรา (วีซ่า) และเอกสารที่ใช้ยื่น ในการขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทย โดยประเภทการทำงานต้องตรง กับการทำงานจริงในคาซัคสถาน
3.การไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องตามกฎหมายของทางการคาซัคสถาน ย่อมมีความผิดและอาจถูกจับกุมและลงโทษได้ นอกจากนี้ ยังอาจทำให้ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1.Hotline: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา: +777 83978123
2.Email: [email protected]
3.หมายเลข call center กรมการกงสุล: +66 2572 8442

ร่วมแสดงความคิดเห็น