ศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เปิดงาน “Starfish Maker Partnership”

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน STARFISH MAKER PARTNERSHIP (สตาร์ฟิช เมกเกอร์ พาร์ทเนอร์ชิพ ) โดยมี ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชัน และบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวรายงาน ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้จัดตั้งโครงการ สตาร์ฟิช เมกเกอร์ ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะ ศตวรรษที่ 21 ให้นักการศึกษา และผู้เรียน ผ่านการให้บริการ วิชาการ สร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ จัดการพัฒนาวิชาชีพให้กับนักการศึกษา ให้คำปรึกษา และเปิดพื้นที่ให้เด็ก โรงเรียน ชุมชน และครอบครัว ได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การดำเนินโครงการเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเติบโตตามเป้าหมาย มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งระดับบุคคล และองค์กรเป็นจำนวนมาก นับว่าโครงการสตาร์ฟิช เมกเกอร์เป็นโครงการหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาไทย ทั้งในส่วนของการสร้างทักษะของผู้เรียน และลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างดี
ในการดำเนินโครงการจนเกิดผลที่ชัดเจนเช่นนี้ได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย และความมุ่งมั่นอย่างสูง ทั้งจากทางมูลนิธิฯ เอง และจากทางสถานศึกษา อันประกอบด้วยผู้บริหาร และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยสิ่งที่คาดหวังนั้นได้เกิดขึ้นจริง นั่นคือ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ทำงานร่วมกัน ทักษะทางสารสนเทศ เป็นต้น สิ่งนี้เป็นความสำเร็จที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างขึ้น เป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขอให้การจัดงานประสบผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชัน และบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้จัดตั้งโครงการ STARFISH MAKER ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะ ศตวรรษที่ 21 ให้ นักการศึกษา และผู้เรียน ผ่านการให้บริการ วิชาการ สร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ จัดการพัฒนาวิชาชีพให้กับนักการศึกษา ให้คำปรึกษา และเปิดพื้นที่ให้เด็ก โรงเรียน ชุมชน และครอบครัว ได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี 2560 เป็นต้นมา มูลนิธิฯได้เปิดพื้นที่ในเขต อ.แม่แตง  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.สมุทรสาคร ให้นักเรียนในมูลนิธิฯ นักเรียนจากสถานศึกษาใกล้เคียง ครู และนักการศึกษาที่สนใจ เดินทางมาศึกษาเรียนรู้และดูงาน  จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 18,000 คน และนักการศึกษา 6,000 คน ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทั้งหมดเห็นว่ากระบวนการ STEAM DESIGN PROCESS สามารถนำไปใช้กับการบูรณาการสะเต็มศีกษา และสามารถพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ในปี 2561 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิฯ กับโรงเรียนใน จ.เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงขึ้น มีโรงเรียนทีให้ความสนใจลงนามความร่วมมือถึง 62 แห่ง ซึ่งถือเป็นการร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ และสร้างการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นทางการ
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพให้กับนักการศึกษา ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดงาน STARFISH MAKER PARTNERSHIP ขึ้นในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูที่ได้นำกระบวนการ STEAM design ไปใช้ ได้พบปะ นำเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในโอกาสนี้ยังได้เชิญครู และผู้อำนวยการโรงเรียนที่สนใจทั่วไป รวมถึงบุคคลผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรับฟัง และแบ่งปันแนวความคิดที่ได้รับ และรับทราบแนวทางในการสร้างชุมชมการเรียนรู้ร่วมกันในในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น