สองผู้บริหารคณะพยาบาล มช. สร้างชื่อรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2562

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการความรู้ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร ประจำปี 2562 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพยาบาลผู้กระทำความดีในโครงการธนาคารความดี ประจำปี 2562 จาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบให้แก่ศิษย์เก่าที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม แบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล สาขาการบริการสังคม และ สาขาผู้บริหาร ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ จะเข้ารับโล่เกียรติยศจาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ในงานคืนสู่เหย้า ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น