กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ และพิธีลงนามประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลแม่เมาะ

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ รวมถึงผู้แทนจากชุมชน วัด โรงเรียน หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ร่วมพิธีเปิด โดยในวันนี้ได้มีพิธีลงนามธรรมนูญสุขภาพตำบลแม่เมาะ ซึ่งเป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันของคนตำบลแม่เมาะ เพื่อสร้างระบบกลไกการจัดการสุขภาวะชุมชนในตำบลแม่เมาะ โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ นายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้
และในโอกาสเดียวกันก็ได้มีการบรรยายเชิงวิชาการให้ความรู้ แก่ผู้ร่วมโครงการ ตามหัวข้อ การจัดการขยะชุมชนและต้นแบบการจัดการขยะ การนำธรรมนูญสุขภาพสู่การปฏิบัติด้านการจัดการขยะ ฉันทามติการนำธรรมนูญไปใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้
ถือว่าในวันนี้โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ และพิธีลงนามประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลแม่เมาะ จะเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตำบลแม่เมาะ ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจนเกิดผลสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมและฉันทามติร่วมกันต่อไป

ขอบคุณ ข้อมูล​และภาพ​จากเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น