พช.เชียงใหม่ นำผู้นำและกลุ่มองค์กร เข้ารับรางวัลพระราชทาน และรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานมหกรรม CDD Day 2019

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำ และกลุ่มองค์กรของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรม CDD Day 2019 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้นำและกลุ่มองค์กรเข้ารับรางวัล ดังนี้

1)นายเติง ขัตหลง ผู้นำชุมชนบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว รับโลห์รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”
2)นายประทัด บรรณศาสตร์ ผู้นำ อช.ชาย หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว รับรางวัลประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชาย ดีเด่น
3)นางมยุรา ตุ่นแก้ว ผู้นำ อช.หญิง หมู่ที่ 3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย รับรางวัลประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หญิง ดีเด่น
4)นายผ่องพรรณ์ ใจน้อย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง รับรางวัลประเภทกลุ่ม องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น
5)นายจรัญ คำวงศ์ศา ประธาน ศอช.ต.ข่วงเปา หมู่ที่ 1 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง รับรางวัลประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ดีเด่น
6) นายรัฐธีร์ ศิริกุลวิธิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม รับรางวัล หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1
7) นายสงวน ทองเที่ยง รองนายก อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1
ณ มหกรรมวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 ( CD DAY 2019) งานแห่งความสุขของประชาชน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น