ม.พายัพ เตรียมจัดทำหลักสูตรนักบินเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ

ดร.อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศที่มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมในยุคที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการแสวงหาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบินของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์ โดยอาศัยกระบวนการสร้างและผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะเพื่อเข้าสู่อาชีพนักบินในความร่วมมือระหว่างกันนั้น มหาวิทยาลัยพายัพ จะเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ พัฒนาด้านวิชาการ อุปกรณ์ และสถานที่ ส่วนบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น ฯ จะดำเนินภาระการสอนในส่วนของวิชาการบิน โดยทั้งสององค์กรจะร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานด้านหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์ การกำหนดจำนวนนักศึกษา คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนากรอบงานทางวิชาการตลอดจนเครื่องมือการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยขน์สูงสุดและเป็นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไปทางด้าน พลเอกวิภาส ตันสุหัช กรรมการบริหารบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ ซื้อ ขาย และให้เช่า อากาศยานทุกประเภท รวมถึงสถาบันการบินเอเชียที่ฝึกสอนการบินแก่บุคคลทั่วไป ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ Private Pilot Licence Course (PPL) Instrument Rating Course (IR) Multi-Engine Rating Course (ME) Commercial Pilot Licence Course (CPL) ทั้งยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันของรัฐเช่น มีความร่วมมือกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ดังนั้นการได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพายัพในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นครั้งแรก ซึ่งทางบริษัทฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยพายัพที่จะสร้างหลักสูตรนักบินที่มีคุณภาพร่วมกันได้อย่างแน่นอนพลอากาศเอกอนิรุท กิตติรัต ผู้อำนวยการสถาบันการบินเอเชีย ได้กล่าวถึงหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์ ว่า…ในปัจจุบันอาชีพนักบินเป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน แต่การเป็นนักบินได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะด้านมากมายและต้องผ่านการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะต้องเกี่ยวพันกับความปลอดภัยของชีวิตผู้โดยสาร ดังนั้นการได้เรียนรู้กับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับอาชีพนักบิน และนักบินพาณิชย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น