สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)…พืชมหัศจรรย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)…พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงานและได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมทิศทางการวิจัยเฮมพ์ตามนโยบายทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” ดร.สริตา ปินมณี ภายในงานยังมีผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยาการมากความรู้อีกหลายท่าน หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้ออื่น ๆ อาทิ
ทิศทางการขับเคลื่อน งานวิจัยเฮมพ์ในอนาคต การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ การใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชง เพื่อเป็นอาหารงานวิจัยเฮมพ์ทางทหาร (ชุมทหารจากเส้นใยเฮมพ์) การใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ทางการแพทย์ การใช้เฮมพ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางกฎหมาย เกี่ยวกับกับเฮมพ์ และโอกาสของเฮมพ์ ในเชิงพาณิชย์กระบวนการแปรรูป เส้นใยเฮมพ์ในเชิงอุตสาหกรรม ในการเสวนา มีผู้ที่สนใจกัญชงเข้าร่วมกว่า 300 คน
โดยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในวันที่ 6 กันยายน 2562 ได้เดินทางต่อไปยังสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชง ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ทำให้ประชาชนได้ เข้าใจถึงความสำคัญของกัญชง และตอบวัตถุประสงค์ ในการจัดงานครั้งนี้ที่ต้องการกำหนด แนวทางการพัฒนาเฮมพ์ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การปลูกเฮมพ์ และกำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาเฮมพ์เพื่อสร้างรายได้ และเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงเฮมพ์ เป็นพืชที่มีความสำคัญในวิถีชีวิต และเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาบนพื้นที่สูงมานับแต่โบราณ สำหรับการทำเครื่องนุ่งห่ม
โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2546 ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ว่า โดยเฉพาะกัญชง ให้พิจารณาข้อดีและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป ก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ เพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพ และในปีพ.ศ.2547 ว่าสมควรศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชง เพื่อใช้เส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่ม และจำหน่ายเป็นรายได้ รัฐบาลโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โดยจัดทำและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่1 พ.ศ.2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย และส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ซึ่งปัจจุบันพบว่าการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ประสบผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในด้านงานวิจัย และการพัฒนาพันธุ์เฮมพ์ ให้มีคุณสมบัติในการปลูกเป็นการค้าได้ คือ มีสารเสพติดต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ผลผลิตสูง พร้อมทั้งเทคโนโลยีในการปลูกและดูแลรักษา และได้แก้กฎหมายให้สามารถส่งเสริมปลูกเฮมพ์เป็นพืช ที่ใช้สอยในครัวเรือน เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
ซึ่งจากความสำเร็จ ของการดำเนินงานในข้างต้นนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัย และพัฒนาในระยะต่อไป คือการผลักดันการส่งเสริม ปลูกเฮมพ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพ และรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมปลูกทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเฮมพ์เป็นพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ประโยชน์จากต้นเฮมพ์ได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นพืชสำคัญเชิงนโยบายในการใช้สกัดเพื่อทำยารักษาโรค ดังนั้นในการดำเนินงาน เพื่อการสานต่องานวิจัย และการพัฒนาเฮมพ์ข้างต้นนั้น โครงการสนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา ร่วมกับสำนักวิจัย จึงได้จัดให้มีการประชุมเสวนา เรื่อง “เฮมพ์ (กัญชง) พืชมหัศจรรย์” ในครั้งนี้ขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น