อบต.เหมืองหม้อ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร อปท. และประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายก อบต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมสมาชิกสภา ฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร อปท. และประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2562
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25 40 และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น