สมาคมผู้บริหาร ร.ร.เอกชน จ.เชียงใหม่ จัดอบรม “ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่าน และเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน”

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จัดการอบรม หัวข้อ “ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่าน และเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน” โดยมี ดร.ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาเทคนิคการเล่านิทาน โดยใช้หนังสือนิทานที่มีความหลากหลายให้กับครูผู้สอน ได้นำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงการใช้กระบวนการ READ Model ในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนาทักษะการเล่านิทานของเด็กปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็ก ที่มีความสามารถในการเล่านิทาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และต่างประทศ ต่อไป โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม จำนวน 270 คน ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น