ทต.บ้านกลาง จัดอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพร

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชนตำบลบ้านกลาง ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน, เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น และขยายองค์ ความรู้ สู่ชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชนรู้จักนำสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นคุณค่ามีทัศนคติที่ดีในการปลูกและนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณสุชาดา ดวงต๋า ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 45 คน ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารเรือนไทย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านกลาง ด้านข้างลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้พร้อมปลูกพืชสมุนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น