สอศ.ปลุกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3ของสอศ. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำนึกถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี สามารถวางแผนการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ทางการศึกษา และเสริมสร้างความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ในการให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐๐ คน ประกอบด้วย นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2รุ่นที่ 3จำนวน 300คน และ ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี จำนวน 300คน ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562รวม 3 วัน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สอศ.มีความคาดหวังว่า นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีแด่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงควรมีความรู้ ความสามารถในงานอาชีพ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และพึงมีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต ดังนั้น การฝึกอบรม การเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ตลอดจน การดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถเรียนจบการศึกษา มีความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ โดยทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุม วันที่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2เมษายน 2558โดยการจัดสรรทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2577 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรทุนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีละ 300 ทุน ซึ่งรวมผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือก และส่งต่อจากโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน รวมทั้งสิ้น 10รุ่น จำนวน 3,000 ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2577
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น