PEA จ.เชียงราย รับรางวัลดีเด่น หน่วยงานที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2562 .

นายชีวิน พัฒนคูหะ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานพิธีส่งมอบโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2562 จำนวน 13 รางวัล และโล่ขอบคุณหน่วยงานผู้สนับสนุนจำนวน 2 แห่ง ในโอกาสนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงราย ได้รางวัลประเภทดีเด่น หน่วยงานที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2562 จาก นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานในพิธี โดยมี นายปรีชา กัลยา ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงราย เป็นผู้รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี เป็นโครงการที่ PEA ทั่วประเทศ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรรมบริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต สำรองคลัง ของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ซึ่งได้กำหนดส่งมอบโลหิตทั้งหมด ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ในวันนี้
ภาพ/ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น