หารือ โครงการบ้านหลังใหม่ อาจารย์ใหญ่ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีฯ นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน) และคณะ ในโอกาสมาหารือ กรณีโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ”

พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปืดเผยว่า โครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ” การศึกษาวิชาแพทย์นั้นนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญ โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ จากร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งถือเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการศึกษาวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ เช่น โครงกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท หลอดเลือด หัวใจ ปอด ระบบย่อยอาหาร และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น
ตลอดจนพัฒนาเทคนิคการรักษา ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และในส่วนของร่างอาจารย์ใหญ่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการร่างอาจารย์ใหญ่ สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกทักษะผ่าตัด และการให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง สถานที่ในการจัดเก็บและรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นส่วนสำคัญที่อยู่ภายในบริเวณคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่จำกัด และไม่เพียงพอต่อการรองรับร่างอาจารย์ใหญ่ ประกอบกับบริเวณโดยรอบเป็นอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ทำให้การขยายพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และการจัดเก็บร่างอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีโครงการสร้าง “บ้านหลังใหม่…แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ” ขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในการจัดสร้างในครั้งนี้

สถานที่ในการจัดสร้างในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ในการบริจาคที่ดินของวัด ประมาณ 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้าง ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารประมาณ 30 ล้านบาท โดยตัวอาคารเป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องดองร่างอาจารย์ใหญ่ ห้องจัดทำโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ ห้องจัดเก็บโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ และห้องปฏิบัติงานวิจัยอาจารย์ใหญ่

จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญสร้างมหากุศล ธารน้ำใจ…เพื่อบ้านหลังใหม่ แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก” เลขบัญชี 566-4-048440 และส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ID 06-1267-0111 หรือ กด*948*หนึ่ง*100# แล้วโทรออก (บริจาคครั้งละ 100 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06-1267-6111

ร่วมแสดงความคิดเห็น