ล้อมวงเสวนาพูดคุยการขับเคลื่อน “บ้านป่าตุ้มดอน” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. กิจกรรมในช่วงบ่ายการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเสวนาพูดคุยร่วมกับชุมชนบ้านป่าตุ้มดอน ในมุมมร่วมกับชาวบ้าน จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส ดำเนินรายการโดยทีมวิจัย ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย และ อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมแจกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้แก่ชาวบ้าน ณ วัดป่าตุ้มดอน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น