3 โครงการวิจัย “บ้านป่าตุ้มดอน” อ.พร้าว ยกระดับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. พระครูวิมล ธรรมานุศาสตร์ เจ้าคณะอำเภอพร้าว ,พระครูวิวัฒน์ สภาคม เจ้าคณะตำบลป่าตุ้ม เขต 2 ประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิษณุ นวลน้อย ปลัดอำเภอพร้าว , นายคนองเดช วงค์สม นายกเทศบาลตำบลป่าตุ้ม , นายณรงค์เดช มุนิล ผู้ใหญ่บ้านป่าตุ้มดอน กล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย กล่าวรายงานโครงการ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ตามนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ทำวิจัยและบริการวิชาการเชิงพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ ในงบปี 2562 ได้อนุมัติโครงการในพื้นที่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการ การสร้างแหล่งเรียนรู้วัดป่าตุ้มดอน ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวตามแนวคิด GLAM ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการโดย ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย
2)โครงการ การพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระปานปอง” พระพุทธรูปที่สร้างจากดอกไม้ของชาวไทใหญ่ เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการโดย อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
3) โครงการสร้างสรรค์พุทธศิลป์จากดอกไม้ประกอบศาสนพิธี เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนไทใหญ่ในพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการโดย อ.สิริพร คืนมาเมือง และ อ.สมศักดิ์ พรมจักร
พักเที่ยงผู้ร่วมงานรับประทานอาหารพื้นบ้านร่วมกัน กิจกรรมช่วงบ่ายยังมีการเสวนาทิศทางมุมมองความต้องจากชุมชนพัฒนาวิจัยต่อไป ณ วัดป่าตุ้มดอน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น