ส.พาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายพิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม และมี คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานติดตามสถานการณ์การผลิต/การตลาดข้าวนาปี และรับทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิต การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดลำพูน ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ด้านการตลาด และการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบสถานการณ์การผลิต การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (นาปี) โดยจังหวัดลำพูน มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน กับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 จำนวน 10,888 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 63,626.24 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 1,848.53 ไร่ ข้าวหอมปทุม 36.79 ไร่ ข้าวเหนียว 60,347.95 ไร่ ข้าวไร่ 1,351.67 ไร่ ข้าวสี 6.53 ไร่ ข้าวพันธุ์ กข.43 34.77 ไร่ และสถานการณ์ด้านการตลาด ปัจจุบัน ซึ่งราคาซื้อขายข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสด (ความชื้น 28-30%) ราคาตันละ 15,000 บาท ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพผลผลิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น