สพม.35 จัดอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรับฐานความคิดบุคคลกรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยปรับฐานความคิดให้กับข้าราชการครู เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำพูน จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น