เทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมโครงการคลังสมอง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดจัดประชุมโครงการคลังสมอง และคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ โดยมี นางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานการจัดประชุมโครงการคลังสมอง และคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ พร้อมรับฟังการอบรม ในหัวข้อ เรื่อง ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เทศบาลเมืองน่านแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้ หัวข้อ“ชีวิตอัจฉริยะเพื่อน่าน นครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิต” โดย ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัย และคุณวิจิตรา สุรพนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนา เทศบาลเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ โดยคุณศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ / ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ผู้บริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Liveing) / ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)และทีมงานร่วมกับนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสมรองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่านและประชาชนในเขตเทศบาล
แบ่งกลุ่มอภิปราย (ระดมสมอง) ทำอย่างไรที่จะก้าวไปสู่ ชีวิตอัจฉริยะเพื่อน่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา เทศบาลเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
วิทยากรประจำกลุ่มคือ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มที่ 2 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Liveing) วิทยากรประจำกลุ่มคือ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มที่ 3 พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) วิทยากรประจำกลุ่มคือดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คือถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” โดยมีภารกิจหนึ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนให้มีความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
โดย เทศบาลเมืองน่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่อง สมควรที่จะได้รวบรวมภูมิปัญญาเหล่านี้ ได้เป็นแนวทางในการดำเนินการและสืบทอดให้คงไว้สืบไป โครงการคลังสมองจึงเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 โดยเทศบาลเมืองน่านได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาหลากหลายด้านทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัดน่านและจากระดับส่วนกลาง มาร่วมกันระดมสมองให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะและเสนอความต้องการในการพัฒนาให้เมืองน่านเป็นเมืองอัจฉริยะ “(Smart City)”
เพื่อรวบรวมข้อมูลของคลังสมองภายใต้ หัวข้อ.เมืองอัจฉริยะ” ( Smart City) รวมทั้งเพื่อระดมความคิดข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อให้ความรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในแต่ละสาขาอาชีพในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อรองรับการเป็น การพัฒนาเทศบาลเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคลังสมองในเขตเทศบาลเมืองน่าน การพัฒนาเทศบาลเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นแกนหลักในการดำเนินงานและประสานงานเครือข่าย คลังสมองของเทศบาลเมืองน่าน ทางด้านวิชาการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการเครือข่าย การพัฒนาเทศบาลเมืองน่านสู เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 180 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่านและประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้ ความสามารถ การบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อน การพัฒนา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไปการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะประกอบด้วยหัวหน้าบ้านชุมชนในเขตเทศบาล / สมาชิกสภาเทศบาล / อาสาสมัครสาธารณสุข /อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) /แกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อขออนุมัติตามแผนการที่ดำเนินการไว้ ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น