เจ้าคณะ จ.แพร่ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
ต่อมาเวลา 13.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรมว.วธ.กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี วธ.เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านวัฒนธรรม
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วธ.ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน รวมถึงการสร้างสรรค์คนดี สังคมดี
ทั้งนี้ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 3 ตุลาคม 2562 วธ.จึงจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 393 รางวัล แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน 115 ราย ประเภทบุคคล 160 ราย และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 118 แห่ง/คณะ
โดยจังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ ประเภทบุคคล พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ ประเภทเด็กและเยาวชน นางสาวกชพร แผ่นทอง เด็กหญิงชนนิกานต์ แสงทิพย์ ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน (นายชานันท์ มณเฑียร) และนางวีณา ศรีทา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!