วุฒิสภาลงพื้นที่ต่อเนื่อง ร่วมพบปะประชาชนใน จ.ลำปาง ติดตามงานปฏิรูปกฎหมาย พ.ร.บ.แร่

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการฯ และรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน คนที่สาม พร้อมด้วย พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะกรรมการโครงการฯ เดินทางลงพื้นที่ทำการร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนประชาชนจากหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ตามโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)” เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 และประเด็นปฏิรูปประเทศด้านความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม กรณีขาดแคลนวัตถุดิบในการทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นการลงพื้นที่พบประชาชนต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านม
โดยได้มีการเปิดพื้นที่ จัดโต๊ะประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานส่วนราชการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และจากตัวแทนพี่น้องประชาชน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมเข้าประชุมนำเสนอให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรค และผลกระทบในด้านต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ให้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงผลความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นการติดตามและขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 “การปฏิรูปประเทศ” และตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ ได้ร่วมถกแถลงถึงประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดลำปาง ได้มีการร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย และได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมเซรามิค หรือเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต คือ “แร่ดินขาว เกาลินไนท์” ได้เริ่มที่จะขาดแคลน โดยมีแหล่งแร่ที่ได้ประทานบัตรเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว จาก 8 ประทานบัตร และคาดว่าจะหมดลงในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งผู้ประกอบการมีความประสงค์ ต้องการได้รับการสนับสนุนให้มีการสำรวจแหล่งแร่เพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งปริมาณสำรอง แต่ติดปัญหาในเรื่องพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวน
ในส่วนนี้ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ขอทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าแหล่งแร่ดินขาวทั้ง 8 ประทานบัตรที่มีอยู่ ปัจจุบันแม้แร่ดินขาวประเภทเกาลินไนท์ ซึ่งเป็นดินล้วนๆ จะหมดไป แต่ยังคงมีแร่ดินขาวที่อยู่ในรูปลักษณะเป็นก้อน หรือเป็นหิน เหลืออยู่อีกกว่าร้อยละ 80 และสามารถที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เช่นกัน ส่วนพื้นที่ประทานบัตรก็สามารถที่จะดำเนินการต่ออายุได้ โดยข้อมูลที่ได้รับยังพบว่ามีความขัดแย้งกันในหลายประเด็น โดยทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ขอนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปศึกษาพิจารณาทบทวน ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการเรียกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางคณะกรรมการโครงการฯ อีกครั้ง
นอกจากนี้ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ ได้ทำการร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯ ขอให้มีการพิจารณา การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ที่จะมีการเข้ามาดำเนินการในเขตท้องที่ตำบลบ้านบอม เสียใหม่เนื่องจากที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ที่แท้จริง โดยเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อม และกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่ โอกาสนี้พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ได้รับมอบหนังร้องเรียนจาก นายจลุน ส่ายหน้า ตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านบอม ซึ่งจะได้นำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือบ้านให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น