บ้านแม่กี๊ ชุมชนกะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ) เป็นแบบอย่างชุมชนด้วยตัวเอง โดยไม่พึ่งงบจากหน่วยงานรัฐฯ เป็นพื้นที่ป่า ที่อุดมสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมา ที่ศาลาประชาคมบ้านแม่กี๊ หมู่ที่ 1 ต.แม่กี๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นายสุขใจ วิชาญพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่กิ๊ ในฐานะ ที่ปรึกษาป่าชุมชน และการจัดการป่าด้วยตัวเองแบบยั่นยื่นตำบลแม่กี๊ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการ ป่าชุมชนระดับตำบลประปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเลือกประธานป่าชุมชนและคณะกรรมการชุดใหม่ อีกด้วยโดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน ใน 5 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยบ้านแม่กี๊ บ้านพะโท บ้านห้วยโป่งเลา และบ้านเปียงหลวง โดยให้สมาชิกทั้ง 5 หมู่บ้านเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ ผลการเลือกตั้งประธานป่าชุมชนฯคนใหม่ ประจำปี 2562 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน ป่าชุมชนตำบลแม่กี๊ คือนายวีรชัย กอดวิเชียร พร้อมกับคณะกรรมการทำงานชุดใหม่ เพื่อจะดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมในตำบลแม่กี๊ต่อไปนายสุขใจ วิชาญพันธ์ ที่ปรึกษาป่าชุมชนตำบลแม่กี๊ กล่าว สำหรับตำบลแม่กี๊ นั้นประชาชนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และบางส่วนยังนับถือศาสนาดั้งเดิมอยู่บ้าง ในรอบ 30 ปีที่ผ่านตำบลเรานั้นได้ จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ด้วยตัวเองมาตลอดโดยอาศัยความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของพี่น้องชาวกะเหรี่ยง ว่าอยู่กับป่าต้องรักษาป่า กินน้ำต้องรักษาต้นน้ำ โดยแต่หมู่บ้านจะมีผู้นำหรือกรรมการของเขาเอง ในการบริหารป่า ซึ่งจะแบ่งออกเป็นดังนี้ 1.เขตพื้นที่ทำกิน แต่ละหย่อมบ้านจะได้แบ่งโซนที่ทำกินให้กับเหล่าสมาชิกในหมู่เองว่า พื้นที่ใด เหมาะสมที่จะเป็นเขตทำไร่ ทำสวน 2.ป่าใช้สร้อยหมายถึง พื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ในชุมชน สามารถไปตันไม้เพื่อมาซ่อมแซมบ้านของตัวเองได้ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว 3.ป่าอนุรักษ์ หรือป่าชุมชน ซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามเด็ดขาด ห้ามตัดไม้ ห้ามล่าสัตว์ใด ๆ ทุกชนิด หากผู้ใดเข้าไปตัดไม้หรือล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ ดังกล่าวจะถูกดำเนินการ ตามกฎระเบียบของหมู่บ้านหรือชุมชนกันเองปัจจุบันพื้นที่ป่าชุมชนหรือเขตอนุรักษ์ ตำบลแม่กี๊ ร่วมทั้ง 5 หมู่บ้าน มีเนื้อที่จำนวน 15,350 ไร่ และเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก ได้มีสัตว์ป่า ไม่ว่าเสือ หมาป่า กระทิง ไก่ฟ้า เก้ง กวาง นกเหงือก รวมทั้งสัตว์หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ตำบลแม่กี๊ เรานั้นเป็นหมู่บ้านที่จัดการป่าชุมชนด้วยตัว และที่ผ่านมาได้รับรางวัลย์ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างมากมายสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ กับสิ่งที่เราทำมาด้วยตัวเอง หน่วยงานหรือชุมชนใดต้องการมาศึกษาเรียนรู้ สามารถประสานมาด้วยตำบลแม่กี๊ หรือที่ตัวผมเอง นายสุขใจ วิชาญพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่กี๊ ในฐานะ ที่ปรึกษาป่าชุมชน และการจัดการป่าด้วยตัวเองแบบยั่นยื่นตำบลแม่กี๊ ประสานมาล่วงหน้าที่เบอร์ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น