ตัวแทนกลุ่มครูธุรการ จ.แพร่ ยื่นหนังสือผ่านส.ส.แพร่ช่วยเหลือ เดือดร้อนหลังถูกปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นจ้างเหมาบริการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับความเดือดร้อนของกลุ่มครูธุรการและกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ตัวแทนกลุ่มครูธุรการ จ.แพร่ จึงยื่นหนังสือผ่านส.ส.แพร่ช่วยเหลือ เดือดร้อนหลังถูกปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นจ้างเหมาบริการ  ทำให้กลุ่มครูธุรการ กลุ่มลูกจ้างสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศเกิดความหวั่นไหว
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ตัวแทนกลุ่มครูธุรการ จ.แพร่ ได้นำหนังสือขอความเป็นธรรมยื่นต่อ นายกฤติเดซ สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขต 2 ว่า ด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างทุกตําแหน่งในหน่วยงาน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ส่งมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งขอเปลี่ยนสัญญาจ้างจากตําแหน่งลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน เป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ได้ตัดสวัสดิการประกันสังคม ที่ได้ส่งมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของแรงงานอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงได้ของประชาชนแห่งอาณาจักรไทย ผลกระทบ
คือ
1. ลูกจ้างชั่วคราวทุกตําแหน่งปรับเปลี่ยนเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ไม่ใช่บุคลากรของ สถานศึกษา
2. เป็นการบ่งบอกว่าเราจะไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย
3. เราจะไม่มีสิทธิ์ในความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกต่อไป เพราะการจ้างเหมา หมายถึง บุคคลรับจ้างทําของ เมื่อหมดสัญญาจ้างจะเลิกจ้างเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบทางกฎหมายใดๆ กลายเป็นการ ถอยหลังลงคลอง
4. ได้รับค่าตอบแทนล่าช้า เพราะการจ้างเหมาบริการต้องมีการตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งทําให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า ไม่มีกําหนดที่แน่นอน
5. ทางรัฐบาลจะตัดงบประมาณที่ไม่จําเป็น นั้นหมายถึงเมื่อเกิดการควบรวมโรงเรียน อัตราจ้าง เหมาบริการที่เกิดจากการควบรวมโรงเรียนจะเลิกจ้างเมื่อใดก็ได้
ดังนั้นทางกลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จึงมีข้อเรียกร้อง ดังนี้
1. ขอให้ทําสัญญาจ้างตามตําแหน่งเดิม คือ ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวสถานศึกษา
2. การพิจารณาปรับเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งระบุไว้ว่า วุฒิ ปวส. ได้รับเงินเดือน 18,000 บาท และวุฒิปริญญาตรี ได้รับเงินเดือน 20,000 บาท
3. เปิดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการสายสนับสนุน ตําแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุน 38 (ค) โดยให้สิทธิ์อัตราจ้างที่มีอายุการทํางาน 5 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถือ นางสาววันเพ็ญ เทียมแสน ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดแพร่ ศูนย์ประสานงานธุรการจังหวัดแพร่ เขต 2สำหรับจุดเริ่มต้น ตําแหน่งเจ้าหน้าธุรการโรงเรียน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท มาจาก โครงการต้นกล้าอาชีพ
1. สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ใช้ วุฒิ ป.ตรี เดือน เมษายน 2552
2. ผ่านการอบรม 45 วัน ก่อนไปฝึกงานในสถานศึกษา 1 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2552
3. ฝึกงานในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2552 – 30 กันยายน 2552 เงินเดือน 9,140 บาท
4. ผ่านการปฏิบัติงาน เริ่มปฏิบัติงาน จริง 1 ตุลาคม 2552 เงินเดือน 7,940 บาท
5. 1 เมษายน 2555 เลื่อนเงินเดือน 9,140 บาท
6. 9 ตุลาคม 2555 เลื่อนเงินเดือน 15,000 บาท
7. รออนุมัติงบประมาณ เพราะไม่รับเงินจัดสรร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2552. โดย 26 พฤศจิกายน 2555 ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท พร้อมตกเบิก วันนี้จากลูกจ้างชั่วคราว กลายมาเป็น จ้างเหมาบริการ สวัสดิการก็ไม่ได้ ลาหยุดก็โดนหักเงิน ขาดความมั่นคงใน ตําแหน่ง ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผ่านการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์มาหลายครั้ง ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ต้องการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง
ทางด้านนายฤติเดซ สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขต 2 พรรคอนาคตใหม่ หลังรับเรื่องและได้ฟังเรื่องราวของกลุ่มครูธุรการจังหวัดแพร่ เขต 2 แล้ว ได้แสดงความเห็นใจและความเดือดร้อนของครูธุรการ และรับนำเรื่องไปเสนอและนำเรื่องส่งให้มอบหนังสือร้องเรียนให้กับคุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่/รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำเข้าหารือกับคณะกรรมาธิการการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น