อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่น กับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่น กับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการบริหารงาน เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้มีพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง อปท.กับการขับเคลื่อนโครงการ “นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย ทั่วไทยตั้งเป้า ลดอุบัติเหตุในท้องถิ่น” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ภายในงานได้จัดนิทรรศการ การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง”บริบทของถิ่น กับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” การเสวนาเรื่อง”กระทรวงท้องถิ่นกับแนวทางที่เป็นไปได้” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระเบียบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายเลือกตั้ง”
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 2,600 คน ประกอบด้วย นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ,นายก อบจ.,รองนายก อบจ., เลขานุการ ,ที่ปรึกษานายก อบจ.,ประธานสภารองประธานสภา และ ส.อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ. 76 จังหวัด และนายก อปท.ทั่วทั้งจ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น