คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ จ.แพร่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

เมื่อเวลา 130 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) พร้อมคณะ เช่น นายกล้านรงค์ จันทิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายปรีชา บัววิวัฒน์เลิศ รองประธานกรรมการคนที่สอง นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการ นายณรงค์ อ่อนสะอาด กรรมการ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการ โดยประชุมร่วมกับส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน ซึ่งมีภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 ประกอบมาตรา 270จากนั้นทางจังหวัดแพร่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในเก้าจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหา จึงได้รายงานมาตรการการป้องกัน การแก้ไขปัญหา ให้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีการรายงานในเรื่องของด้านการท่องเที่ยว , ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านที่ดินทำกิน ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น