นร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค

วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๒ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง แสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๔ ปีชาย เด็กชายอนันดา อินต๊ะปวน
๒. รางวัลชนะเลิศพุ่งแหลน รุ่นอายุ ๑๖ ปีชาย เด็กชายปัถย์ กองเงิน
๓. รางวัลชนะเลิศทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร
๔. รางวัลชนะเลิศขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร
๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุ ๑๘ ปีหญิง นางสาววรรณนิสา พวงสะดอ
๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุ ๑๖ ปีหญิง นางสาวปรียาพร ชิดวนา
๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวเกศสิรินทร์ ประทุม ดังนี้

๗.๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุ ๑๖ ปี หญิง
๗.๒ วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุ ๑๖ ปี หญิง
๗.๓ ขว้างจักร อายุ ๑๖ ปี หญิง
๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตรชาย รุ่นอายุ ๑๔ ปี นายศราวุธ ธิเป็ง นายอนันดา อินต๊ะปวน นายปรเมศร์ ยอดเมือง และ นายวิจิตรสินทร์ ประทุม
๙. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุ ๑๘ ปี ชาย นายติชู จอแต๊ะ นายภาณุพงษ์ แปงชัย นายรัชชานนท์ แซ่โค้ว และนายอนุชิต ต๊ะปวน
๑๐. รางวัลถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย
๑๑. รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ และ นายอนุชา เครือกลัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น