เชียงใหม่เปิดสภากาแฟ ขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านปลาดาว หนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสภากาแฟ ขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าต่อไป โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม 61 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกลุ่มจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมด้วย

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่โรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทุกโรงเรียนยังได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และมีการศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปลาดาวในฐานะโรงเรียนต้นแบบที่มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรม PBL (Problem Based Learning) & Makerspace และ นวัตกรรมบ้านปลาดาว (ภาษาไทย Thaiglish คณิตศาสตร์) เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาในอนาคต  คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

สำหรับผลงานโรงเรียนบ้านปลาดาวที่ผ่านมา ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่,ได้รับรางวัลเหรียญเงินผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561  “ระดับภูมิภาค”จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา,ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาต้นแบบ” ในงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019,ได้รับคัดเลือกเป็น“นวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปี 2562” จังหวัดเชียงใหม่ประเภท การจัดกระบวนการเรียนรู้ พิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น