งานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานเกษตร จ.พะเยา จัดขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ จ.พะเยา อนุมัติโครงการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ของ จ.พะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งงานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.2562 ที่ ศาลาประชาคมฯ เพื่อพัฒนากระบวนการ ผลิตการแปรรูปและการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร ในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ จ.พะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดยภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร การสาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าว และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสในรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีคณะจาก สปป.ลาว หอการค้าจ.ระนอง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!