ลำพูนเตรียมจัดนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและชุมชนท่องเที่ยว OTOP

18
ลำพูนเตรียมจัดนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 19 พฤศติกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ประธานคณะกรรมการฯ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
เพื่อสรุปแนวทางในการจัดนิทรรศการฯของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนการนำเสนอปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น