ทต.ราชคราม ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่”พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม”

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ นายไพฑูรย์ สุขสามดาว นายก ทต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ” พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เพิ่มความรู้ด้านการบริหารการจัดการ การเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเป็นรากฐานการพัฒนา ทต.ราชคราม โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การศึกษาดูงาน ทม.แม่เหียะ และ ทต.ลวงเหนือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาองค์กรปฏิบัตงาน ด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันทุจริตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!