พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงอันตราย และผลกระทบที่จะเกิดจากไฟป่า อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัคร ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 89 คน ณ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น