ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 15 ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการ กธจ. ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณรัฐ

นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ณ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบแนวทางให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการปฏิบัติงาน ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการฯ ทั้งในเรื่องของการสอดส่องตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเร่งรัดให้การดำเนินงานโครงการฯ ได้แล้วเสร็จเป็นไปตามช่วงระยะเวลา เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนในการลงพื้นที่เพื่อจะร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัด พิจารณาโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อทำการคัดเลือกโครงการฯ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการฯ ได้เข้าทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งได้มีการนำเสนอรายละเอียดสาระสำคัญ เรื่องประเด็นปัญหาที่ตรวจสอบพบในโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำปาง ที่ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการลงพื้นที่ทำการสอดส่อง โดยทางคณะกรรมการฯ ได้เน้นติดตามประเด็นปัญหาการดำเนินงานใน 3 โครงการใหญ่ ๆ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 2 แห่ง คือ สนามกีฬาอำเภอแม่ทะ งบประมาณ 24 ล้านบาท และสนามกีฬาอำเภอเกาะคา งบประมาณ 115 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้รับการร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการ โดยพบว่ามีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในส่วนนี้ที่ประชุมได้ให้ตัวแทนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทั้งศูนย์สร้างทางลำปาง และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าทำการชี้แจงพร้อมยื่นเอกสารรายละเอียดผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานทั้งหมด นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ “สร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง” ระยะทางกว่า 2.7 กม. งบประมาณ 19,600,000 บาท โดยมีพื้นที่ดำเนินงานโครงการอยู่ในเขตชุมชนบ้านนายาง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องระบบท่อส่งน้ำมีการรั่วซึมหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งชุมชนพื้นที่มีความต้องการให้หน่วยงานผู้ดำเนินงานก่อสร้าง คือ สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง ทำการขยายแนวเขตท่อส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้มีระยะทางยาวเพิ่มขึ้น เพื่อต้องการให้การจัดส่งน้ำเข้าไปถึงพื้นที่รับประโยชน์สำหรับทำการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.ลำปาง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ดูการดำเนินงานจัดสร้าง “สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง” ซึ่งพบว่าการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนการร้องเรียนเรื่องระบบท่อส่งน้ำที่มีการรั่วซึม ทางสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง ได้ทำการแก้ไขแล้วด้วยการหล่อแบบปูนซีเมนต์โอบล้อมท่อส่งน้ำเพื่ออุดรอยรั่วในจุดที่มีปัญหาไว้ ส่วนกรณีการขยายแนวเขตท่อ ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตรงจุดบริเวณปลายท่อส่งน้ำ ด้านหน้าโรงเรียนนายางวิทยา ทางหน่วยงานได้ทำการชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการขยายแนวเขตในฝั่งซ้ายไปแล้วบางส่วน ซึ่งหากชุมชนต้องการขยายแนวเขตเพิ่มเติมจะต้องมีการทำประชาคมร่วมกันและในการดำเนินงานชาวบ้านจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขุดวางแนวท่อสำหรับจัดส่งน้ำทั้งหมดด้วย ส่วนในการขยายแนวเขตท่อส่งน้ำทางฝั่งด้านขวา ทางหน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะ ได้ทำการลงพื้นที่ติดตามดูการดำเนินงานการจัดสร้างสนามกีฬาอำเภอเกาะคา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์สร้างทางลำปาง ร่วมให้ข้อมูลผลความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งได้รับทราบข้อมูลว่า การก่อสร้างสนามกีฬาแห่งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์สร้างทางลำปาง กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง โดยศูนย์สร้างทางลำปาง จะรับผิดชอบงานก่อสร้างเฉพาะตัวอัฒจันทร์เท่านั้น ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วหลายส่วนจวนใกล้แล้วเสร็จ แต่ต้องมีการหยุดพักงานไว้ก่อนเป็นช่วง ๆ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของเงินงบประมาณ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางหน่วยงานเพิ่งจะได้รับการจัดสรรโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมมาให้ และขณะนี้ทางหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างงาน ซึ่งจะได้มีการดำเนินงานก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาในส่วนที่เหลือต่อไป โดยคาดว่าอัฒจันทร์จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในอีก 5 เดือน ข้างหน้า และพร้อมจะส่งมอบงานให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น